Definities

4*9,5

Regeling waarbij kantoormedewerkers langer werken op minder dagen

Aanwezige medewerker of externe

Het aantal of percentage gebruikers dat gemiddeld daadwerkelijk aanwezig is op een vestiging

Aardgas

Hetzelfde gas dat ook thuis uit het gasfornuis komt. Aardgas wordt aan de pomp als CNG (Compressed Natural Gas) aangeboden

Afschrijving

Een afschrijving in bedrijfseconomische zin is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode

A-label

Zie: Label

A-locatie

Een typische OV/fietslocatie. De autobereikbaarheid is niet optimaal. Locatie met optimale bereikbaarheid per openbaar vervoer op nationaal, regionaal, stadsgewestelijk en lokaal niveau

Alternatieve brandstoffen

Onder alternatieve brandstoffen worden brandstoffen van niet-fossiele oorsprong verstaan (zon, wind, biomassa, etc.). Strikt genomen is aardgas dus geen alternatieve brandstof, groengas wel

Autoratio

Zie: Modal Split

Belonen fietsgebruik

Regeling waarbij medewerkers een beloning krijgen voor daadwerkelijk gebruik van de fiets in het woon-werk verkeer

Benchmark

Een procedure om de prestaties van organisaties met elkaar te kunnen vergelijken. Benchmark betekent hier: het gemiddelde - niet: de Best Practice

Benutting parkeerplaatsen

Hierbij wordt een dynamisch element toegevoegd aan parkeerbeheer, meestal in combinatie met ICT. Door een intelligent, dynamisch tariefstelsel wordt gewenst parkeergedrag beloond, in termen van geld of punten. Dit kan leiden tot betere benutting (bv: mijden pieken) van de eigen parkeercapaciteit, maar ook tussen organisaties onderling. Vgl. (ver)huur parkeerplaatsen

Benutting werkplekken

Gemiddelde aanwezigheid van gebruikers (medewerkers en externen) op de werkplek op een gemiddelde dag (%)

Bereikbaarheid

Aantal inwoners ontsloten per 10/30/60 min. reizen naar locatie (postcode 4 cijferig) in de ochtendspits

Best Practice

Een werkmethode, proces of activiteit die het meest effectief is om een bepaald resultaat te halen

Bezetting werkplekken

Zie: Benutting werkplekken

Bezoeker

Iemand die incidenteel de vestiging bezoekt, en voor wie soms parkeerplaatsen zijn gereserveerd (vgl. Externe)

Bioethanol

Bio-ethanol is een schoon alternatief voor benzine en wordt geproduceerd uit voedingsgewassen zoals suikerriet, graan, maïs- en suikerbieten en reststromen zoals stro en maïsloof

B-label

Zie: Label

B-locatie

Een locatie waar je met auto en OV/fiets goed kan komen. Locatie met goede bereikbaarheid per openbaar vervoer op regionaal of stadsgewestelijk en lokaal niveau

Bruto gebruikers

Som per vestiging van het aantal medewerkers en het aantal externen. Vgl. Netto gebruikers

Bruto parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers en bezoekers (vgl. Netto)

BVO

Bruto Vloer Oppervlak (m²), vgl. VVO

BYOD

Bring Your Own Device. De medewerker krijgt een persoonlijk (ICT-)budget en kiest zijn eigen apparatuur (computer, telefoon)

Cafetariasysteem

Geheel van ‘bronnen’ en ‘doelen’ in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer die medewerkers zelf kunnen alloceren. Vgl. Keuzebudget

Carbon footprint

CO2-Voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, transport, productie van elektriciteit en verwarming

Carpoolregeling

Extra voorzieningen (parkeerplaatsen, terugkeergarantie ed.) voor medewerkers die samen reizen in het woon-werk verkeer

C-label

Zie: Label

C-locatie

Een typische autolocatie. Locatie met optimale bereikbaarheid per auto op lokaal en bovenlokaal niveau

CNG

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Dit is 'gewoon' aardgas dat op druk is gebracht voor transportdoeleinden

CO2-footprint

Zie: Carbon footprint

Collectief vervoer

Gemeenschappelijk georganiseerd vervoer als aanvulling op openbaar vervoer

Contante waarde

Huidige waarde van in de toekomst periodiek te betalen of ontvangen bedragen

Contante waarde periode

Periode (aantal jaren) waarover de contante waarde wordt berekend

Desktop

Vorm van een computer in een grote kast met een los beeldscherm. De term wordt gebruikt als tegenhanger van de laptop

Drempel woon-werk verkeer

Bij vergoedingsregeling woon-werk verkeer: minimum aantal kilometers woon-werk vanaf welk een vergoeding wordt gegeven (vgl. plafond)

Dynamische OV-informatie

De medewerker en bezoeker kunnen op de site van de werkgever bij 'bereikbaarheid' actuele reisinformatie krijgen van hun herkomsten naar het kantoor van bestemming

Dynamische uitwisseling

Webbased uitwisseling parkeerplaatsen tussen bedrijven op dagbasis

Eigen vervoer

Vervoer met auto of fiets (of benenwagen) van de medewerker

Empowerment impact

Betreft de mate waarin een persoon invloed kan uitoefenen op arbeidsvoorwaarden, persoonlijke ontwikkeling en strategische/administratieve en bedrijfsuitkomsten

Empowerment zelfbeschikking

Betreft de mate waarin een persoon voelt dat hij/zij vrijheid heeft om zijn/haar werk op eigen manier uit te voeren en om belangrijke beslissingen te nemen

Expiratie

Datum waarop het huur- of leasecontract afloopt

Externe

Adviseur, inhuurkracht, ZZP-er of anderszins die aanspraak kan maken op een werkplek. Te denken valt aan gedetacheerden, mensen in opleiding, enzovoort

Facilitaire kosten

De kosten voor diensten, facilitair management en ICT. Samen met de huur komen deze componenten samen in de NFC-index

Fietsbelonen

Arbeidsvoorwaardelijke regeling waarbij de medewerker wordt beloond voor het daadwerkelijk gebruik van de fiets

Fietsverstrekking

Stimulering van fietsbezit conform de fiscale regeling

Fiscale fietsverstrekking

Financiële vergoedingsregeling vanuit de werkgever voor verstrekking van (elektrische) fietsen

Flexibele werkplek

Werkplek niet vast toegewezen aan een medewerker

Flexibele werktijden

De mogelijkheid voor de medewerker om eerder of later te starten met de werkdag op kantoor en om eerder of later te eindigen

Flexplek

Zie: Flexibele werkplek

Flextijden

De mogelijkheid voor (kantoor)medewerkers om eerder of later te starten met de werkdag op kantoor en om eerder of later te eindigen

FTE

FTE staat voor Fulltime-Equivalent. Het is een rekeneenheid waarmee de omvang van een dienstverband of de personeelssterkte kan worden uitgedrukt. Eén FTE is een volledige werkweek. Een functie van 0,6 fte bijvoorbeeld is — uitgaande van een werkweek van 38 uur — een functie van 0,6 x 38 = 22,8 uur

Gebruiker

Medewerkers en / of externe (exclusief bezoekers) die van een vestiging gebruik maakt

Gedifferentieerd parkeertarief

Het parkeertarief voor medewerkers is variabel en afhankelijk van factoren als bijvoorbeeld verblijfsduur, dag van de week, periode van de dag, woon-werk afstand, parkeerplaats

Gedifferentieerd parkeertarief

Het parkeertarief voor medewerkers is variabel en afhankelijk van factoren als bijvoorbeeld verblijfsduur, dag van de week, periode van de dag, woon-werk afstand, parkeerplaats

Gedifferentieerd parkeerverbod

Sommige medewerkers mogen soms niet parkeren, afhankelijk van factoren als bijvoorbeeld verblijfsduur, dag van de week, periode van de dag, woon-werk afstand, parkeerplaats

Green House Gas protocol 

Internationale standaard voor het meten van CO2-uitstoot

Groen gas

Groen gas of Groengas wordt geproduceerd uit biomassa (bijvoorbeeld koeienmest of huisvuil). Vervolgens wordt het gezuiverd tot aardgaskwaliteit. Via het bestaande gasnet wordt het groen gas aan de pomp geleverd. Door middel van een certificaat is het Groengas gegarandeerd duurzaam. Vanaf 2014 biedt elk aardgasvulpunt Groengas aan

Groene stroom 

Groene stroom wordt opgewekt uit duurzame bronnen als wind, zon en biomassa

Harde parkeerbehoefte

De harde of ook wel 'productieve parkeerbehoefte' wordt gevormd door de parkeerplaatsen die je in ieder geval nodig hebt voor het goed functioneren van je vestiging (vgl. 'zachte' parkeerbehoefte)

HNW

Het Nieuwe Werken (of 'Werken 2.0') kan omschreven worden als het plaats- en tijdonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mobiele technologie zoals laptop, SmartPhone, GPRS en Web 2.0

Huur / verhuur parkeerplaatsen

Uitwisseling van een vast aantal parkeerplaatsen tussen organisaties, bijvoorbeeld buren op een kantorencomplex. Het betreft een statische oplossing, in tegenstelling tot een dynamische (vgl. Benutting parkeerplaatsen)

Huurkosten

De kale huur per vierkante meter exclusief servicekosten. Bij eigendom: de geschatte huurwaarde. Samen met de kosten voor diensten, facilitair management en ICT komen deze componenten samen in de NFC-index

Individueel reisadvies

Via een website of anderszins geeft de werkgever de medewerker informatie over reisopties, afhankelijk van woonplaats, werktijden, etc.

Inkoopvoordelen OV

De werkgever geeft schaalvoordelen bij de inkoop van openbaar vervoer abonnementen door aan de medewerkers, waardoor gebruik door medewerkers van openbaar vervoer aantrekkelijker wordt

IT Toegang

Betreft de mate waarin de respondent de ICT voorzieningen van de organisatie kan gebruiken, ongeacht zijn locatie

Kapitaalbeslag

Omvang van het geïnvesteerde vermogen

Keuzebudget

Budget in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer dat medewerkers zelf kunnen alloceren

Kilometervergoeding

Hoogte van de vergoeding die de werkgever betaalt voor zakelijk gebruik van de privéauto

Kosten werkplek/jr.

Integrale kosten conform de systematiek van de NFC-index

Laadpunt

Een elektrische auto kan worden opgeladen aan een gewoon stopcontact. Volledig opladen neemt ca 8 uur in beslag. Vaak wordt een speciaal laadpunt aangelegd voor de elektrische auto

Label

De A-B-C-labels bieden een relatieve normering voor emissie van voertuigen. Alleen de absolute normering begrenst de emissie van CO2 per kilometer

Laptop

Een draagbare computer. Omvat ook notebook

Leaseauto

Een leaseauto is een auto die door middel van een leaseconstructie aan de medewerker ter beschikking gesteld wordt (vgl. Wagenpark eigen beheer)

Licht (voertuigewichtklasse)

Voertuiggewicht onder 1.100 kg

Medewerker

Persoon die in loondienst aan de organisatie is verbonden, exclusief externen

Medewerker deeltijd

Medewerker die geen volledig dienstverband heeft

Medewerker FTE

Zie: FTE

Medewerker Telewerk

Medewerker die tenminste 1 dag per week thuis of op een satellietkantoor werkt

Middelzwaar (voertuigewichtklasse)

Voertuiggewicht van 1.100 kg. tot en met 1.500 kg

Mobiele medewerker

Werkt 3 dgn/wk of meer buiten kantoor, bijvoorbeeld bij de klant

Mobiliteitsbudget

Jaarlijks bedrag waaruit de medewerker zakelijke, woonwerk en privémobiliteit betaalt

Mobiliteitsmanagement

Beleid van de werkgever waarbij de medewerker wordt gefaciliteerd in een vrije keuze tussen verplaatsingsopties. Tegengesteld aan een beleid waarin de werkgever de medewerker ´veroordeelt´ tot het gebruik van één vaste modaliteit

Mobiliteitsvergoeding

Vergoeding die medewerkers ontvangen wanneer ze niet de auto gebruiken in het woon-werk verkeer

Modal Split

Verdeling van de personenverplaatsingen over de vervoerwijzen (auto vs. anders). Ook: 'Auto ratio': het aantal in woon-werk verkeer gebruikte auto's op 100 medewerkers (carpool + alleenrijdend)

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Nationale CO2 benchmark

Nationale database van kennis en ervaringscijfers waarmee uitstoot reducties zichtbaar worden gemaakt van bedrijven en overheden. De methode van meten is gebaseerd op het Green House Gas protocol. De uitstoot wordt gemeten binnen de categorieën elektriciteit, brandstoffen, afval, papier, water en vervoer

Netto gebruikers

Som per vestiging van het aantal FTE's en het aantal externen. Vgl. Bruto gebruikers

Netto parkeerplaatsen

Aantal parkeerplaatsen beschikbaar voor medewerkers (vgl. Bruto)

NFC

De NFC Index geeft de facilitaire kosten weer voor kantoren en de daarmee samenhangende diensten, per werkplek

NS Businesscard

Mobiliteitspas verstrekt door de werkgever waarmee de medewerker toegang heeft tot trein, taxi, fiets, ea. De medewerker reist van deur tot deur, de werkgever ontvang één factuur per maand. Voorbeeld: de NS BusinesCard

Onderhoudsvoorzieningen

De werkgever biedt in de fietsenstalling reparatiefaciliteiten

Openbaar vervoer

Vervoer met tram, bus, metro of trein

OPEX

Operating Expenditures, veelal afgekort tot OPEX, zijn de terugkerende kosten voor een product, systeem of onderneming. Zijn tegenhanger, de Capital Expenditures (CAPEX), staat voor de kosten voor ontwikkeling of levering van niet-verbruikbare onderdelen van een product of systeem. Als voorbeeld is de aanschaf van een kopieerapparaat de CAPEX, terwijl de kosten voor de jaarlijks benodigde toner en papier de OPEX vormen. Voor ondernemingen kan de OPEX ook bestaan uit werknemerskosten en faciliteitskosten zoals huur

P&R

Medewerkers kunnen elders parkeren en reizen het laatste stuk van de reis met ov of shuttlevervoer

Parkeerbudget

Jaarlijks bedrag waaruit de medewerker gebruik van parkeerplaatsen betaalt

Parkeercapaciteit

Het totale aantal parkeerplaatsen waarover een organisatie kan beschikken: het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein, het aantal betaalde plaatsen op de openbare weg, gehuurde parkeercapaciteit en/of parkeerabonnementen (in een garage)

Parkeerkans

Aantal parkeerplaatsen voor medewerkers in verhouding tot het aantal gemiddeld op de vestiging aanwezige medewerkers dat per auto reist

Parkeerlease

Uitbesteding van beheer in combinatie met overdracht eigendom van parkeerplaatsen

Parkeernorm

Door overheid op een locatie toegestaan aantal parkeerplaatsen. Het oorspronkelijke rijksbeleid liet de keuze voor normeringsgrondslag bij de gebruiker: medewerker of BVO (oorspronkelijk 1 medewerkers = 25m2 BVO). Beide zijn gerelateerd via de factor Vloercoëfficiënt. De NFC-index normeert de vloercoëfficiënt in VVO

Parkeerplaats

Op eigen terrein ('achter de slagboom') liggen de parkeerplaatsen waarover een organisatie volledig zelf mag beschikken. Parkeerabonnementen in een gemeenschappelijke garage vallen daar dus buiten

Parkeertevredenheid

Aantal parkeerplaatsen per medewerker die met de auto naar het werk komt

PDA

Personal Digital Assistant

People

Deel van ´People Planet Profit´ dat betrekking heeft op het haalbaar inkomenseffect voor de medewerker en besparing in reistijd per week

Percentage Telewerk

Aandeel medewerkers dat telewerkt (%)

Persoonlijk budget

Budget in de arbeidsvoorwaardelijke sfeer die medewerkers zelf kunnen alloceren

Plafond woon-werk verkeer

Bij vergoedingsregeling woon-werk verkeer: maximum aantal kilometers woon-werk tot welk een vergoeding wordt gegeven (vgl. drempel)

Planet

Deel van ´People Planet Profit´ dat betrekking heeft op reductie van emissie gerelateerd aan mobiliteit en werkplekken cq. Gebouwen

Poolauto

Bij bedrijf gestationeerde auto voor gemeenschappelijk gebruik door medewerkers

Prestatie-indicator

Variabele om effectiviteit en efficiency van organisaties te analyseren

Productiviteit

De effectiviteit waarmee een medewerker zijn of haar talenten en vaardigheden gebruikt om taken uit te voeren, met behulp van de beschikbare middelen, binnen een bepaald tijdsbestek

Profit

Deel van ´People Planet Profit´ dat betrekking heeft op bijdrage aan structurele kostenreductie van de organisatie

Rekening-courant stelsel

Arbeidsvoorwaardelijk stelsel waarbij flexibele vergoedingen en inhoudingen voor de medewerker worden bijgehouden, bijvoorbeeld op dagbasis

Relocatie

Verhuizing van de organisatie

Rentevoet

Rendementseis die intern wordt gesteld aan projecten

Resultaatgericht

Betreft de mate waarin de respondent wordt beoordeeld en beloond op basis van (de kwaliteit van) werkresultaten

RoI

Rendement op investeringen

Satellietkantoor

Decentrale werkplek beschikbaar buiten het vaste kantoor en niet thuis

Scenario

Een beschrijving van een mogelijke toekomst, waarbinnen een bepaald plan ontwikkeld kan worden

Scooter etc. plan

Financiële vergoedingsregeling vanuit de werkgever voor verstrekking van scooters, etc.

Shared Workspaces

Virtuele werkruimte, waarin kan worden samengewerkt via allerlei tools zoals gedeelde kalender, document sharing, gedeelde actielijst en dergelijke

Smart Work Centers

Uitbesteding van (flexibele) werkplekken aan commerciële aanbieders van werkplekken, als Regus

Statische uitwisseling

Uitwisseling van parkeerplaatsen tussen bedrijven zonder ondersteuning van ICT

Telewerker

Medewerker die tenminste 1 dag per week thuis of op een satellietkantoor werkt

Thuiswerken

Regeling waarbij (kantoor)medewerkers tenminste 1 dag per week thuis of op een satellietkantoor werken

Uitbesteden beheer fietsregeling

Het uitbesteden van de zorg voor het administratieve beheer van de regeling ter bevordering van fietsbezit

Uitbesteden wagenparkbeheer

Het uitbesteden van de zorg voor het administratieve beheer en/of van de financiering van het wagenpark

Uitgiftefactor

De verhouding tussen het aantal medewerkers met parkeerautorisatie en het feitelijk aantal beschikbare parkeerplaatsen

Valet parking

Parkeerservice voor bezoekers

Vaste werkplek

Werkplek vast toegewezen aan een medewerker

Verhuisregeling

Vergoedingsregeling voor medewerkers die dichterbij het werk gaan wonen

Verloop

Jaarlijkse in- en uitstroom van medewerkers niet ten gevolge van pensioen en/of ontslag

Verstrekkingscoëfficiënt

Aantal werkplekken per medewerker

Vertrektijden monitors

De instelling biedt bezoekers informatie over vertrektijden van openbaar vervoer vanaf de instelling

Vervoercoördinator

Functionaris binnen een organisatie aangesteld met als specifieke verantwoordelijkheid de zorg voor mobiliteit en bereikbaarheid

Vloercoëfficiënt

Aantal m² VVO per werkplek

Voertuiggewicht

Het leeggewicht van het voertuig

Voertuiglabel

Het energielabel voor auto's geeft het brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de C02-uitstoot van de auto aan.  Deze informatie is afkomstig van de leverancier van de auto. Het voertuiglabel varieert van A label (zeer zuinig) tot G (zeer onzuinig)

VVO

Verhuurbaar Vloer Oppervlak (m²). De VVO van een gebouw is de som van de bepaalde verhuurbare oppervlakte van alle tot het gebouw behorende binnenruimten. Het aantal meters VVO staat vaak in het huurcontract. Vgl. BVO

Wagenpark in eigen beheer

De werkgever is zelf eigenaar en beheerder van een voertuigpark (vgl. Lease)

Werkplek mobiliteit

Mate waarin werk onafhankelijk van tijd en plaats zoals vanuit huis kan worden uitgevoerd

Werkplekbudget

Jaarlijks bedrag waaruit de medewerker gebruik werkplekken betaalt, icm. flexplekken en satellietkantoor

Werkplekken

Het totaal van vaste en flexibele werkplekken

Werk-privé balans

Het vermogen van een medewerker om de werk vereisten te combineren met het privéleven

Woon-werk verkeer

Woon-werkverkeer houdt in dat een medewerker ten minste één keer per week reist tussen woning en werkplek en waarbij hij/zij per dag zowel heen als terug reist

Zachte parkeerbehoefte

De zachte parkeerbehoefte betreft alle medewerkers die om wat voor reden dan ook dagelijks met de auto zouden willen komen, bijvoorbeeld vanwege slechte alternatieven (vgl. 'harde' parkeerbehoefte)

Zakelijke dienstreis

De noodzakelijke verplaatsing van de medewerker in verband met het verrichten van werkzaamheden/activiteiten buiten de aangewezen standplaats

Zwaar (voertuigewichtklasse)

Voertuiggewicht hoger dan 1.500 kg