Private benuttingsagenda: grote kansen achter hoge drempels

In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de zg. Benuttingsagenda van de overheid. Het mobiliteitsbeleid van de Rijksoverheid heeft jaren gestoeld op de 3B’s: Bouwen, Benutten, Beprijzen. In de huidige politieke context is weinig ruimte over voor Bouwen en Beprijzen – en des te meer nadruk op de zg. Benuttingsagenda. Een veelheid aan projecten krijgt gestalte: Spitsmijden, Filemijden en wat dies meer zij.

 

Het accent bij het Benuttingsbeleid ligt op beleidsopties voor de overheid, bijvoorbeeld als wegbeheerder. Dat mobilisten op prijsprikkels reageren is intussen wel bewezen. Tegelijk is evident dat de overheid niet het complete filevraagstuk bij de mobilist kan afkopen met beloningsprojecten.

 

Daarom lijkt het voor de hand te liggen, te kijken of er ook zoiets als een private benuttingsagenda zou kunnen bestaan. Hanteren van een plaats- en tijdafhankelijk tarief bleek voor de overheid te hoog gegrepen, maar bij het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag bestaat dat al sinds 2007. En waarom zou de werkgever een medewerker niet belonen voor veilig en zuinig rijgedrag, wanneer dat gedrag de werkgever honderden euro’s per jaar oplevert? Bij nadere beschouwing zijn er zo al snel veel voorbeelden te bedenken.

 

De gemiddelde kantoorwerkplek kost ca. € 10.000,-/jr./medewerker – en is maar voor 55% bezet. De huidige verstrekkingspraktijk van werkplekken is erg kostbaar. Alleen al de onderbenutting kosten gemiddeld € 4.500,-/jr./medewerker. Dat is veel meer dan de gemiddelde voor mobiliteit: € 3.100,-/jr./medewerker! Wanneer ze de besparing delen is er voor werkgever en medewerker misschien wel 2.000/jaar te halen (zie Figuur, zie ook http://prezi.com/vyn1d5xdf5qr/12-01-26-presentatie-mobiliteitnu-bij-telewerkforum/):

 

 

 

 

Er is één mits: de werkgever zal zijn arrangementen moeten herzien, en een relatie leggen tussen HR- en facilitair beleid. Grote kansen liggen hier verscholen achter hoge drempels. De grote vraag bij Demand Management is of en zo ja, hoe we die drempels kunnen slechten.